Direct Kids


Informácie o metóde

Všetky výhody Direct Method zabalené v detskom štýle určená pre deti vo veku od 8 do 12 rokov.

Naši mladí bádatelia teraz môžu zavítať do ríše angličtiny a spoznávať tento svetový jazyk:

  • Rýchlo
  • Účinným spôsobom
  • V povzbudzujúcej atmosfére

Direct Kids je metóda učenia sa cudzieho jazyka postavená na prirodzenom spôsobe osvojovania si jazyka. Série jednoduchých otázok a odpovedí naučia deti ako porozumieť a následne pohotovo použiť ucelené slovné výrazy a gramatické prvky. Postupnosť, nadväznosť a dynamika napomáhajú deťom pochopiť jazyk v kontexte. Pravidelné opakovania a vizuálne pomôcky uľahčujú pochopenie a zapamätanie si nového učiva. Toto všetko je sprevádzané a efektívne dopĺňané aktivizujúcimi  a motivačnými hrami, ktoré  robia hodiny zaujímavejšími, pútavejšími a zároveň uľahčujú samotné zapamätanie učiva.

Deti zbožňujú hodiny Direct Kids najmä kvôli tomu, že sa jazyk naučia veľmi rýchlo. Deti si na tejto metóde cenia najviac to, že sú schopné rozprávať po anglicky za krátky čas a nie len v rámci hodiny, ale taktiež v nespočetných situáciách mimo školy. Rýchlosť napredovania svojich ratolestí robí rodičov nesmierne šťastných a hrdých.

 

Učebnice Direct Kids

Všetky výhody Direct Method (Priamej metódy) sú zahrnuté v týchto učebniciach navrhnutých špeciálne pre deti na základných školách. Hlavným účelom každej hodiny je naučiť slovnú zásobu a rozprávať po anglicky v príjemnej a stimulujúcej atmosfére. Sylaby prostredníctvom jednoduchých otázok a odpovedí podporovaných vizuálnymi pomôckami sprevádzajú dieťa hlbšie do sveta angličtiny. Deti rýchlo nadobudnú schopnosť neobmedzene (uvoľnene)  komunikovať v angličtine.

Učebnica je rozdelená do 6 častí v súlade s vekovými a znalostnými skupinami:

Direct Kids 1, 2, 3, 4 – Enjoy your School Time (Uži si čas v škole)

Učebnice rozširujú základ aktívne používanej slovnej zásoby a postupne predstavujú viac možností vyjadrovania sa  s použitím nových gramatických javov. Okrem rozšírenej slovnej zásoby odvodenej z ich prirodzeného prostredia sa deti naučia zaujímavosti o anglicky hovoriacich krajinách, ich tradíciách a zvykoch.

Direct Kids 5, 6 – Becoming a Teenager

Nasledujúce úrovne predstavujú ďalší rozvoj slovnej zásoby, schopnosť viesť rozhovor na rôzne témy, taktiež ako sa naučiť spôsoby vyjadrovania a opisovania pocitov, emócií a myšlienok. Učebnice upevňujú gramatické javy prebraté v predchádzajúcich častiach a postupne predstavujú nové.  Na tejto úrovni štúdia jazyka deti dokážu komunikovať a vyriešiť rôzne situácie, s ktorými sa môžu stretnúť počas svojich zájazdov alebo pobytov v zahraničí.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...