Jazykový kurz Direct Method for English®


Informácie o metóde

Direct method for English® je jedným z najviac fungujúcich a najpraktickejších spôsobov, ako sa naučiť všeobecnú angličtinu.

Táto metóda:

 • naučí študenta rozprávať po anglicky rýchlejšie ako ktorákoľvek iná metóda
 • pomôže študentom zbaviť sa zábran komunikovať
 • simuluje reálne anglické prostredie

V súčasnosti je na trhu množstvo metód a prístupov, ktoré sa odvolávajú na “komunikačné aktivity”. Tieto majú zaručiť, že študent sa naučí konverzovať a stratí zábrany z rozprávania. Avšak existuje veľký rozdiel medzi tzv. „voľnou“ konverzáciou a „riadenou“ konverzáciou. Pri voľnej konverzácii nie je študent časovo obmedzovaný, rozmýšľa nad tým, čo povie a častokrát si to aj prekladá. Pri riadenej konverzácii ide o systém otázka-odpoveď, pri ktorom je študent “nútený” odpovedať bez dlhšieho rozmýšľania. Tým pádom nemá reálne čas sa zamýšľať nad prekladom a „musí“ odbúrať strach z rozprávania.

Na takomto princípe funguje aj metóda Direct method for English ®. Ide o licencovaný systém výučby, ktorý na slovenský trh vstúpil od 1.9.2009. Tento systém je založený na priamej metóde výučby a je zostavený pre štúdium všeobecnej angličtiny. Metodicky je postavený na riadenej konverzácii.

Zásady metódy:

Rýchlosť je kľúčom

Učiteľ na hodine hovorí k študentom rýchlo, zachovávajúc prirodzené tempo konverzácie. Aj keď zo začiatku študenti môžu považovať takýto spôsob vedenia hodiny za prekvapujúci,  čoskoro si na to zvyknú. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku v prirodzenej rýchlosti.

 Otázky

Učiteľ sa pýta každú otázku dvakrát, v rýchlosti, automaticky začínajúc odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke ako aj pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou. Učiteľ pasívne nečaká pokiaľ študent zodpovie otázku sám, ale neustále ho nabáda na pohotovú odpoveď. Takto sa u študenta jazyk automatizuje a dostáva sa mu „do krvi“.

 Odpovede

Odpovede v nižsích úrovniach sú stanovené tak, že ich ani učiteľ ani študent nemôžu pozmeniť. Študent si tak precvičuje presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí bezchybne ovládať. Vo vyšších úrovniach sú prvky vlastnej kreativity povolené, a tak študent vytvára viac originálnych a voľných odpovedí. Študent sa tak najprv učí „noty“ a potom dokáže samostatne tvoriť vety.

Za účelom vytvorenia správnych lingvistických návykov, by mal študent rozprávať rýchlo bez prestávok na rozmýšľanie. Tento proces odstraňuje návyk rozmýšľania a prekladania si viet a gramatických javov z rodného jazyka do angličtiny, čo bráni schopnosti porozumieť a rozprávať v prirodzenej rýchlosti. Najlepším spôsobom ako sa naučiť jazyk je jednoducho ním rozprávať. Študenti odpovedajú na učiteľove otázky v najdlhšej možnej forme. Takýmto spôsobom študent dlho rozpráva a precvičuje si tak slová a gramatické javy priamo v praxi.

Časté opakovanie učiva

Tajomstvo úspechu pri učení sa cudzieho jazyka je opakovanie. Učenie sa jazyka vo veľkej miere pozostáva z vytvárania rýchlych reflexov, ktoré sa podobajú písaniu na stroji alebo hraniu na klavíry. Takéto reflexy môžu byť nacvičené iba spôsobom častého opakovania. Aktivity by sa mali opakovať dovtedy, kým ich študent nie je schopný robiť sám automaticky. Toto je jedna z nepopierateľných výhod tejto metódy oproti iným metódam, kde raz prebraté učivo nie je často opakované a tak zanecháva medzery v študentových vedomostiach.  Takto je zabezpečené, že študent vedomosti nikdy nezabudne.

Čo je teda výsledkom?

Finálnym výsledkom pre študenta sú:

 • dynamické hodiny, na ktorých konverzuje 5 až 6 krát častejšie
 • učenie sa jazyka prirodzenou cestou – rozprávaním
 • postupné odbúravanie strachu z rozprávania
 • pripravenosť študenta na reálne anglicky-hovoriace prostredie

Prečo je Direct method for English® taká výnimočná:

 • aktuálne tématické oblasti a slovník
 • zaujímavé otázky a súčasné témy, ktoré sú podstatné pre potreby študenta
 • gramatika, ktorá je ľahká na porozumenie a zároveň prípravou na FCE
 • zreteľné a logické usporiadanie textu v študentských knihách
 • všetky nové slová sprevádzané fonetickým opisom
 • dodatočná Gramatická hodina pre každú úroveň až do úrovne 10
 • Internetová platforma – elektronický vyučovaní program, ktorý je zhodný s učivom na hodinách

Učebné materiály

Na hodinách angličtiny sa používajú profesionálne zostavené učebnice, ktoré obsahujú aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, preklady vo všetkých významoch, fonetickú transkripciu slovíčok a veľmi praktický dizajn. Učebnice vznikli na základe spolupráce expertov i lektorov v oblasti výučby angličtiny.

Každý študent automaticky ZDARMA získava CD s nahrávkami hodín a cvičení pre lepšie napredovanie. CD je automaticky súčasťou každej študentskej učebnice. CD obsahujú všetky potrebné informácie, aby študent bol v kontakte s angličtinou v práci, v aute či pri cestovaní a to najmä nahrávky z hodín, diktáty, čítania a cvičenia. CD sú nahraté profesionálmi na angličtinu a obsahujú preklady slovnej zásoby do slovenčiny.


Cena knihy s CD: 13,- € 

Výsledky ankety študentov:

Ste spokojní s Direct Method for English?

 

 • Spokojný (49,4%)
 • Skôr spokojný (46,1%)
 • Skôr nespokojný (3,9%)
 • Nespokojný (0,6%)

 

 

Výsledky prieskumu uskutočneného v jazykových školách z akademického roku 2007/2008.

Skúsenosti študentov:

 • páčia sa mi dobre usporiadané učebnice, pekná grafika a dobre formulované otázky
 • výborné usporiadanie textov na stranách, najprv slová, potom otázky, prehľadné pre študenta
 • nové slová na stranách vynikajú, čo robí učenie sa doma oveľa ľahším
 • zaujímavý a moderný slovník
 • je tam viac otázok sprevádzajúcich slovnú zásobu
 • otázky sú z reálneho života
 • páči sa mi CD so zaznamenanými lekciami a diktátmi
 • gramatické cvičenia, ktoré sú na konci knihy, sú pre študenta veľmi nápomocné
 • zreteľné, ľahké na porozumenie, k veci

Viac informácii o tejto metóde nájdeš TU…

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...