Face2Face


Tento kurz anglického jazyka postavený na báze komunikatívneho princípu a pripravuje študentov na život v Anglickom prostredí. Slovná zásoba a gramatika sú preberané rovnocenne s dôrazom na počúvanie a rozprávanie v každodenných spoločenských situáciách. Študenti majú možnosť precvičiť si nové učivo prostredníctvom širokej škály komunikatívnych aktivít s ktorých mnoho sa dá prispôsobiť rôznym podmienkam.

Základné vlastnosti učebnice Face2Face:

Učebnice face2face sa zhodujú s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Common European Framework) a umožňujú študentom pravidelne si hodnotiť svoje napredovanie v štúdiu jazyka.

Učebnice face2face obsahujú CD-ROM/Audio CD, ktoré ponúka dodatočné aktivity na precvičenie nového učiva, video nahrávky, možnosť hlasového záznamu na kontrolu výslovnosti, prispôsobiteľné testy a oveľa viac.

So slovnou zásobou, ktorá je v knihe obsiahnutá a zároveň postavená na báze Cambridge International Corpus a Cambridge Learner Corpus si študent môže byť istý, že jazyk ktorý študuje je moderný, podstatný a prirodzený.

Zhrnutie na konci každej učebnice uľahčuje študentovi pochopenie novej slovnej zásoby, gramatiky a ostatných častí jazyka.

Lekcie “Real world“ z každodenného života umožňujú študentovi aby sa naučil cieľový jazyk, tak aby ho bol schopný aplikovať v každodenných situáciách. V pokročilejších úrovniach, tieto lekcie rozvíjajú študentom sluchové, hovorové zručnosti a zručnosti čítať a písať a vedú ich k tomu, aby anglický jazyk postupne používali spontánnejším a prirodzenejším spôsobom.

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...