Všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Všeobecné informácie o jazykovej škole Language planet.
Spoločnosť Language Planet Academy, s.r.o. sídlo: Hviezdoslavova 2940/99, 943 60 Nána, IČO: 47421649, DIČ: 2023894312, zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel s.r.o. vložka číslo 35484/N (ďalej len “jazyková škola”) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom jazykovej školy je poskytnúť všetkým študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

2. Vznik zmluvného vzťahu
A. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom, resp. zákonným zástupcom študenta vzniká buď na základe vypísanej a študentom podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky, alebo v elektronickej podobe vypísaním a prihlásením sa cez formulár – registračnú prihlášku na webovej stránke jazykovej školy. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Vypísaním registračnej prihlášky a jej odoslaním je študent záväzne prihlásený do kurzu, ktorý si vybral.
B. Jazyková škola uskutočňuje niekoľko druhov kurzov, pričom podmienky vedenia týchto kurzov sú osobitne uvedené pri každom druhu kurzu a majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
C. Študent môže od zmluvy odstúpiť  najneskôr  7 dní pred dňom zahájenia kurzu písomne podpísaním a odovzdaním odhlásenia z kurzu, alebo emailom. Podmienky odstúpenia od kurzu sú upravené v bode 4 (storno podmienky).

3. Platba
A. Cenu kurzu je možné uhradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke  banky, v ktorej je vedený účet jazykovej školy.
B. Číslo účtu jazykovej školy a variabilný symbol  je uvedený v pokynoch k platbe, ktoré študent obdrží  e-mailom po vyplnení  a zaslaní registračnej prihlášky.
C. Splatnosť kurzovného je najneskôr jeden deň pred zahájením kurzu. V deň zahájenia výučby kurzu musí byť platba pripísaná na účte jazykovej škola inak má jazyková škola právo nepripustiť študenta na výučbu kurzu až do zaplatenia kurzovného.
D. Kurz je možné uhradiť  vo výnimočných prípadoch po dohode s jazykovou školou aj na splátky.
E. Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane študent pri plnení záväzkov zo zmluvy o poskytnutí kurzu do omeškania, môže si jazyková škola okrem zákonného úroku z omeškania uplatňovať aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj na omeškanie  jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného v  splátkach.

4. Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky
Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o kurze zo strany študenta (vrátenie zaplateného kurzovného a zaplatenie storno poplatkov) sú nasledovné:
1. odstúpenie bez storno poplatku:  jazyková škola si neuplatňuje storno poplatok, v prípade odstúpenia od zmluvy o kurze do 7 dní pred zahájením prvého dňa výučby kurzu.
2. odstúpenie so storno poplatkom vo výške 20 % z ceny kurzovného:  v lehote 7 dní pred zahájením prvého dňa výučby kurzu, vrátane, do zahájenia prvého dňa výučby. Zvyšná časť už zaplateného kurzovného  bude klientovi vrátená.
3. odstúpenie so storno poplatkom vo výške 40 % z ceny kurzovného: po zahájení prvého dňa výučby bez ohľadu na účasť alebo neúčasť študenta na kurze. Zvyšná časť už zaplateného kurzovného bude klientovi vrátená.
4. Jazyková škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.
a) o všetkých zmenách týkajúcich sa kurzov, bude študent bezodkladne informovaný na ním zadané telefónne číslo a emailovú adresu.
b) v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti jazykovou školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.
c) v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného, bude čiastka prevedená na účet študenta do 14 dní odo dňa jeho oznámenia jazykovej škole.
5. Jazyková škola si vyhradzuje právo meniť počet študentov v skupine v kurze. Minimálny počet študentov v skupine sú štyri (4) osoby a maximálny počet študentov je osem (8) osôb. Jazyková škola si vyhradzuje právo na dopĺňanie počtu študentov v skupinách. Ak sa študent nezúčastní štyroch po sebe nasledujúcich vyučovaní (to je osem vyučovacích jednotiek) bez akéhokoľvek udania dôvodu (dovolenka, choroba, nehoda a pod.), bude sa jazyková škola bez udania dôvodu domnievať, že študent už stratil záujem, čiže má potom právo prijať do skupiny iného študenta čo si uhradil kurz, uvedené platí pri všetkých druhoch kurzov. V takomto prípade sa neúčasť študenta bude posudzovať ako nedodržanie obchodných podmienok bez nároku na finančnú náhradu.
6. Jazyková škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom študentov nižším ako je najnižší počet uvedený v Podmienkach jednotlivých kurzov, pričom študentovi  umožní pokračovať v inom kurze na rovnakej vedomostnej úrovni (ak takýto v danom momente existuje).
7. V prípade zrušenia kurzu zo strany jazykovej školy vzniká študentovi nárok na vrátenie alikvotnej (neodučenej) časti uhradeného kurzovného. V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.
8. Jazyková škola môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet jazykovej školy. V takomto prípade jazyková škola obratom vráti študentovi už zaplatený poplatok za kurz.
9. Jazyková škola je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
10. Jazyková škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov resp. lektorov jazykovej školy alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu
11. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 15 pracovných odo dňa obdržania požiadavky študenta.
12. V prípade, že študent požaduje presunutie platby za kurz do ďalšieho obdobia, musí o presun platby požiadať písomne. Žiadosť bude posúdená jazykovou škoulou a následne bude študent oboznámený emailom. V prípade, že existujú oprávnené prekážky (vážna choroba, operácia, autonehoda a pod.) je potrebné k žiadosti o presun platby priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia. Presun platby nie je nárokovateľný. Do ďalšieho obdobia sa presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si študent pôvodne predplatil od dátumu schválenia žiadosti jazykovej školy. Absolvované hodiny sa odrátajú z celkovej sumy. Ak študent po presune platby nenastúpi do ďalšieho určeného obdobia, presun platby na ďalšiu etapu už nebude možný.

5. Vymeškané vyučovacie hodiny
1. V prípade jednorazovej alebo krátkodobej choroby a absencie z tohto dôvodu nevzniká študentovi nárok na finančnú kompenzáciu zmeškaných hodín. V prípade dlhodobej absencie najmenej celého mesiaca (alebo 30 za sebou nasledujúcich dní) si študent môže nárokovať o finančnú kompenzáciu za vymeškané obdobie. Náhrada hodiny nie je nárokovateľná.
2. V prípade študenta, ktorý študuje individuálnou formou, jazyková škola umožňuje študentovi na jeho požiadanie, bezplatne zrušiť 2 vyučovacie jednotky za kalendárny mesiac, a to 24 hodín pred jej začiatkom telefonicky alebo emailom. V prípade, že je hodina zrušená menej ako 24 hodín pred jej začiatkom, hodina je zarátaná a študentovi sa odráta z počtu predplatených hodín.

7. Prázdniny, rodičovské združenia a dni pracovného pokoja
1. Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin sa nevyučuje.
2. Dni pracovného pokoja, prázdniny sú zarátané v rozvrhu t.j. študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili.

8. Sťažnosti
Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť jazykovej škole, ak je to možné ihneď, telefonickou formou alebo e-mailom. Po prehodnotení sťažnosti bude študent oboznámený s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

9. Ochrana osobných údajov
1. Všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci jazykovej školy, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.
2. Študent vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely jazykovej školy.
3. Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany jazykovej školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2015

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...