Vitajte v sekcii OTESTUJTE SA

Otestujte si svoje teoretické aj praktické znalosti anglického jazyka na našom špeciálne pripravenom vstupnom teste. Tento test je určený pre zaradenie študenta podľa jeho znalostí do primeranej úrovne v rámci metódy Direct Method for English. Jazykové úrovne uvádzame podľa štandardov EÚ. Na základe výsledkov testu získame približnú predstavu o úrovni Vašich jazykových znalostí, o rozsahu Vašej slovnej zásoby a osvojených gramatických javoch. Vyplnenie vstupného testu nám umožní nastaviť metodiku pre Vašu individuálnu výučbu alebo Vás zaradiť do skupiny, v ktorej budete môcť napredovať v štúdiu anglického jazyka najoptimálnejším tempom.

Náš test angličtiny je rozdelený do 4 častí.

V prípade, že ste úplný začiatočník a nemáte žiadne znalosti angličtiny, stačí ak nám v časti č. 5. „Dotazník“ zadáte na otázku č. 1 odpoveď NIE a do kolónky – „Dodatočné informácie“ napíšete informácie o sebe a o tom, prečo by ste chceli študovať angličtinu.

Ako na test?

  1. BUDTE K SEBE KRITICKÍ
  2. BUDTE KONCENTROVANÍ
  3. TESTUJTE SA MAX 30 MINÚT
  4. POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU
  5. NEPOUŽÍVAJTE SKRÁTENÉ TVARY
  6. ČO NEVIEM, NECHÁM TAK
  7. ŽIADNY SLOVNÍK ALEBO GOOGLE PREKLADAČ
  8. VYPLŇTE KRÁTKY DOTAZNÍK „do voľného poľa môžete vpísať dodatočné informácie, ktoré nám pomôžu dostať lepší obraz o Vašej jazykovej úrovni“
Uplynulo: 0sec
Štart časomiery

START - ZAČÍNAME

1/ TRANSLATION - PREKLAD

/nasledovné otázky preložte do slovenského jazyka najlepšie ako viete/


/out of 5 points

2/ VOCABULARY - SLOVNÁ ZÁSOBA

a/ Slovak - English /preložte slovíčka do anglického jazyka; pri niektorých slovách môže uviesť viac významov/

/out of 15 points

b/ English - Slovak /preložte slovíčka do slovenského jazyka; pri niektorých slovách môžete uviesť viac významov/

/out of 15 points

3/ UNDERSTANDING - POROZUMENIE

YES/NO

/out of 25 points

4/ GRAMMAR - GRAMATIKA

a/ tenses /doplňte vety slovesom v správnom tvare/

/out of 15 points

b/ irregular verbs /doplňte všetky tri tvary nepravidelných slovies/

/out of 15 points

c/ prepositions /vyberte správnu predložku/


a/ atb/ inc/ to


a/ fromb/ ofc/ -


a/ onb/ inc/ at


a/ inb/ onc/ at


a/ onb/ atc/ in


a/ tob/ fromc/ into


a/ ofb/ -c/ to


a/ -b/ atc/ to


a/ inb/ onc/ at


a/ inb/ atc/ on

/out of 10 points

FINISH - KONIEC

/Časomieru môžete zastaviť/

5/ QUESTIONNAIRE - DOTAZNÍK

Odpovedzte na otázkya/ Ánob/ Nie
na základnej škole
na strednej škole
na vysokej škole
na jazykovej škole
formou súkromného doučovania


a/ Ánob/ Nie


a/ Ánob/ Nie


a/ Ánob/ Nie
Letáky
Inzercia v novinách
Odporúčanie od známého
Internetový vyhladávač
Iné

6/ CONTACT DETAILS - KONTAKTNÉ ÚDAJE

Na zadaný e-mail Vám bude zaslaný výsledok testu a tomu zodpovedajúca dosiahnutá jazyková úroveň. A ak si budete priať, budete informovaný o novinkách a akciách, ktoré pre Vás pripravujeme.

Jazyková škola Language planet s.r.o, prehlasuje, že všetky študentom/klientom/záujemcom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Jazykovej školy, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...