Podmienky súťaže „Vyhraj kurz angličtiny“

Organizátor súťaže:

Jazyková škola Language Planet s.r.o. sídlo: Hviezdoslavova 2940/99, 943 60 Nána a prevádzka: Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 46816402, DIČ: 2023598467, zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel s.r.o. vložka číslo 32670/N (ďalej len „Jazyková škola“).

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov, podmienky a pravidlá súťaže.

Účel súťaže:

Jazyková škola vyhlasuje reklamnú súťaž „Vyhraj kurz angličtiny“ ako súčasť reklamnej a propagačnej kampane pre širokú verejnosť.

Účastníci súťaže:

Súťaže „Vyhraj jazykový kurz“ sa môže zúčastniť každá 1/plnoletá fyzická osoba, 2/neplnoletá fyzická osoba so súhlasom svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži (ďalej len „účastník súťaže“), ktorá zároveň spĺňa podmienky určené v pravidlách súťaže.

Termín konania súťaže:  od 30.07.2014 do 15.09.2014

Hlavné výhry:

  1. Cena – 10 individuálnych hodín anglického jazyka formou Direct Method for English

  2. Cena – Trimestrálny skupinový kurz anglického jazyka formou Direct Method for English

 

Pravidlá súťaže:

1. Súťažiaci majú možnosť na stránke  www.languageplanet.sk  vyplniť vstupný test a tým sa zapojiť do súťaže „Vyhraj kurz angličtiny“. Vyplnením kompletného vstupného testu v termíne súťaže, jeho potvrdením a odoslaním je súťažiaci automaticky zaradení do súťaže o ceny uvedené v časti „Hlavné výhry“. Vstupný test, v ktorom nebudú uvedené kontaktné údaje, bude považovaný za neplatný.

2. Výhercov súťaže vyžrebuje organizátor súťaže dňa 16.09.2014 v prevádzke spoločnosti. Výherca bude mať možnosť svoju výhru využiť od 22.09.2014 do 31.12.2014.

3. Výhercov súťaže bude organizátor súťaže kontaktovať formou emailu, prípadne telefonicky podľa súťažiacim poskytnutých údajov.

4. Výhra je prenosná. Pokiaľ výherca nemôže navštevovať kurz, má možnosť výhru niekomu darovať.  V prípade, ak výherca odmietne formou písomného vyhlásenia prevziať výhru uvedenú v časti „Hlavné výhry“ , nemá nárok na vecnú, ani finančnú kompenzáciu.

5. Výhra bude organizátorom súťaže odovzdaná výhercom osobne v prevádzke spoločnosti, a to do 3 dní odo dňa žrebovania. V prípade, ak vyžrebovaný výherca výhru v stanovenom termíne odmietne, prípadne sa o výzvu neprihlási, vyhradzuje si organizátor súťaže právo určiť náhradníka spomedzi súťažiacich. V prípade náhradníka sa pri odovzdávaní výhry bude primerane postupovať podľa tohto súťažných podmienok.

6. Ustanovenia týchto súťažných podmienok, samotný priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadi ustanoveniami § 845 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7. Každý účastník reklamnej súťaže udeľuje organizátorovi súťaže súhlas s tým, aby organizátor súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil na svojej internetovej stránke www.languageplanet.sk a facebook stránke organizátora výhercu v súťaži v rozsahu meno,  priezvisko a miesto bydliska, prípadne fotografiu z preberania ceny.

8. Každý účastník reklamnej súťaže v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje organizátorovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme organizátora súťaže v súvislosti              s touto reklamnou súťažou. Každý účastník reklamnej súťaže svojou účasťou dáva zároveň súhlas na to, aby jeho údaje boli spracúvané organizátorom súťaže, pre účely vykonávania marketingovej činnosti, a to po dobu pokiaľ súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej podobe neodvolá.

9. Tieto súťažné podmienky sú uverejnené na stránke www.languageplanet.sk v čase termínu súťaže. Tieto pravidlá reklamnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania organizátorom reklamnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia reklamnej súťaže.

10. Účastník reklamnej súťaže svojou účasťou v tejto reklamnej súťaži berie na vedomie, že výhra nie je právne nárokovateľná.

11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, prípadne zmeniť jej pravidlá, súťažný poriadok a podmienky.

V Nitre dňa 28.07.2014

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...