Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov


Language Planet Academy s.r.o., Hviezdoslavova 2940/99, Nána 94360, IČO: 47421649 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom


ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je teda vedenie zmluvného vzťahu u príslušného prevádzkovateľa založeného prihláškou, resp. objednávkou, poskytovanie služieb jazykovej školy deťom a organizovanie denných táborov a lego kurzov, účely s tým spojené a marketingové účely. Po skončení zmluvného vzťahu s príslušným prevádzkovateľom sú vaše údaje uchovávané pre účely archivácie a pre účtovné účely. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je teda zmluva, Váš súhlas, ako dotknutej osoby, oprávnený záujem prevádzkovateľov získať klientov a poskytovať svoje služby a osobitný zákon. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu s príslušným prevádzkovateľom a 10 rokov od jeho skončenia pre účely archivácie a pre účtovné účely. Osobné údaje poskytnuté pre marketingové účely a iné účely spracúvané na základe Vášho súhlasu spracúvame po dobu uvedenú v tomto súhlase.

PRÁVNE DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného prihláškou, resp. objednávkou a poskytovania našich služieb ako jazykovej školy, organizátora detských táborov nám poskytujete na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie našich služieb, ako aj v predzmluvných vzťahoch, a teda ich poskytnutie je povinnosťou. V prípade neposkytnutia týchto údajov za uvedeným účelom, Vám nemôžeme poskytovať naše služby. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu a iné účely spracúvané na základe súhlasu dávate dobrovoľne a naše služby Vám budú poskytnuté aj v prípade jeho neudelenia.

COOKIES
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meraní návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú primeranému stupňu technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia najmä zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

SPROSTREDKOVATELIA A PRÍJEMCOVIA
Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov: Účtovná firma: Zempra tech, s.r.o. ​Na uchovávanie dokumentov a údajov používame aj Google Drive a pri získavaní údajov aj sociálnu sieť Facebook. Vaše osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám ani sprístupňované iným príjemcom, iba ak takéto poskytnutie resp. sprístupnenie stanovuje zákon. Vaše osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Účel spracúvania osobných údajov


Na stránke a E-SHOP:
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby , dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb ( najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa) Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zákazníci e-shopu Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

V Marketingu
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii členov na účely zasielania marketingových ponúk, newslettrov, informácií o produktoch a novinkách Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email, telefón Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Kontaktný formulár
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely zaslania odpovede na položenú otázku Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - klienti Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, bydlisko, telefónne číslo Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Fotografie
V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií na webovom sídle prevádzkovateľa, sociálnych sieťach, nástenných tabuliach, letákoch, tlačovinách, printových a elektronických médiách za účelom propagácie a prezentácie spoločnosti Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, fotografia Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby Kategórie príjemcov subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

V evidencii reklamácii
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidovaní osôb na účely uplatnenia reklamácie. Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - klienti Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefón, e-mail a povaha reklamácie Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Kategórie príjemcov: SOI - Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

V evidencii uchádzačov o zamestnanie
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii uchádzačov o zamestnanie Okruh dotknutých osôb: Fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Dotknuté osoby

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva: Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila

Language Planet Academy s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov


V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pre uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom tohto e-mailu: info@languageplanet.sk, alebo na adrese spoločnosti.

- Máte právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.
- Máte právo žiadať prístup k vašim osobným údajom, získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
- Máte právo na opravu vašich osobných údajov, žiadať opraviť nesprávne osobné údaje a doplniť neúplné osobné údaje.
- Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov.
- Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, okrem iného vtedy ak namietate správnosť osobných údajov alebo žiadate vymazanie osobných údajov.
- Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
- Máte právo na presnosť vašich osobných údajov.
- Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
- Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Tiež si Vás dovoľujeme osobitne upovedomiť o tom, že ako dotknutá osoba máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania a tiež máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Návrh na začatie konania na úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu na emailovej adrese info@languageplanet.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


Kontakt

Language Planet s.r.o.
Javorová 644/12
949 01 Nitra-Chrenová
Tel.: +421 (0) 0948 013 286
e-mail: info@languageplanet.sk

O nás

Každé dieťa je výnimočné! Naša jazyková škola práve preto prináša najnovšie metódy, techniky a trendy vo výučbe detí už od útleho veku. Našim cieľom je, aby deti vyjadrovali svoju jedinečnosť práve prostredníctvom cudzieho jazyka pohotovo a bez strachu.